รายการข่าวประชาสัมพันธ์

คำค้น ค้นจาก
จำนวน 6 รายการ หน้า เรียงลำดับ

เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

27/10/2553 10:46:24

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติของภาควิชาฯ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลากร โดยมีการให้บริการ
รายละเอียด...»

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

5/11/2553 10:54:28

1. ประวัติและโครงสร้างหน่วยงาน
แต่เดิมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทางกายเท่านั้น หากมีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจมาขอรับบริการตรวจรักษาก็โอนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทางจิต ส่วนด้านการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์นั้นทำการสอนโดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จ-เจ้าพระยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะอาจารย์พิเศษ  ซึ่งมีชั่วโมงสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ตลอดหลักสูตรเพียง  12-18  ชั่วโมง 

รายละเอียด...»

ย้ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง (Production Server)

27/10/2553 2:30:22

บจ.เธิรด์ อายวิชชั่น จะดำเนินการย้ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการทดสอบ (Testing Server) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง (Production Server) ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 24.00 น. จึงมีผลทำให้ระบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้

รายละเอียด...»

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer 8 (IE8)

28/10/2553 10:10:14

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer 8 (IE8) เนื่องจากมีปัญหาการทำงานร่วมกับ JQuery Interface และ Button Server Control ของ ASP.NET แนะนำให้ใช้บราวเซอร์ตัวอื่นๆอาทิเช่น FireFox, Google Chrom, Internet Explorer 7 (IE7) เป็นต้น

รายละเอียด...»

สามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้

27/10/2553 11:07:26

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้แล้ว โดยการอัพโหลดรูปภาพที่มีนามสกุล .jpg หรือ .png แนะนำให้รูปภาพดังกล่าวมีขนาด 620px X 220px

รายละเอียด...»