รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

05/11/2553 10:54
1. ประวัติและโครงสร้างหน่วยงาน
แต่เดิมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคทางกายเท่านั้น หากมีผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิตใจมาขอรับบริการตรวจรักษาก็โอนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทางจิต ส่วนด้านการเรียนการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์สำหรับนิสิตแพทย์นั้นทำการสอนโดยจิตแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จ-เจ้าพระยา กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  ในฐานะอาจารย์พิเศษ  ซึ่งมีชั่วโมงสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ตลอดหลักสูตรเพียง  12-18  ชั่วโมง  การเรียนการสอนนี้จัดขึ้นที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
หลังจากปี พ.ศ.2499 มติที่ประชุมการศึกษาแพทยศาสตร์แห่งชาติครั้งที่หนึ่งที่บางแสน จังหวัดชลบุรี  เห็นสมควรให้คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ   มีอาจารย์จิตแพทย์ประจำเพื่อทำการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ และมีแผนการว่าจะมีแผนกวิชาจิตเวชศาสตร์ขึ้นในคณะแพทยศาสตร์ทุกคณะ รวมทั้งเพิ่มเวลาสอนให้มากขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี พ.ศ.2500 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงจัดให้มีตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์  สังกัดแผนกอายุรศาสตร์  ขึ้น  1  ตำแหน่ง  และได้ส่งไปรับการอบรมวิชาจิตเวชศาสตร์  ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลา  2  ปี

ปี พ.ศ. 2502 ได้เริ่มเปิดการให้บริการตรวจรักษาโรคทางจิตเวช  แบบผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรศาสตร์  พร้อมทั้งรับผู้ป่วยใน  1-2  เตียง  ให้คำปรึกษาทางจิตเวชและช่วยสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นิสิตแพทย์  และในปีนี้เอง มีการปรับปรุงหลักสูตรจิตเวชศาสตร์เพิ่มชั่วโมงสอนเป็น  48 ชั่วโมงตลอดหลักสูตร  หลังจากนั้นมีการส่งแพทย์ประจำบ้านคนที่  2  ไปฝึกอบรมวิชาจิตเวชศาสตร์ที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา เป็นเวลา  1  ปี
ปี พ.ศ. 2504 ทำการสอนวิชาจิตเวชศาสตร์แก่นิสิตแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปี พ.ศ. 2505 เปิดหอผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์  ณ  ตึกธนาคารกรุงเทพ  มีเตียงรับผู้ป่วย  จำนวน  8  เตียง นับเป็นหอผู้ป่วยทางจิตเวชในคณะแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศ รวมทั้งให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นด้วย
ปี พ.ศ. 2510 มีแพทย์ประจำบ้านคนที่ 3 ไปรับการฝึกอบรมที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเวลา 1  ปี
ปี พ.ศ. 2511 เพิ่มเตียงผู้ป่วยในหอผู้ป่วยเป็น 14 เตียง  และจัดตั้งทีมจิตเวชขึ้นเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย  นักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยาคลินิก  และพยาบาลจิตเวช ซึ่งได้ปฏิบัติงานกว้างขวางขึ้น  ทั้งในด้านบริการและการสอน  รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยจิตเวชขึ้นในแผนกอายุรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2512 กำหนดหลักสูตรให้นิสิตแพทย์ขึ้นปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย  เป็นเวลา 2  สัปดาห์ มีอาสากาชาดมาช่วยปฏิบัติงานด้านการดูแลรักษา  และมีการจัดตั้งแผนกประสาทวิทยาจิตเวชขึ้น
ปี พ.ศ. 2513 มีนักอาชีวบำบัดเข้าร่วมในทีมจิตเวช
ปี พ.ศ. 2515 สภาการศึกษาแห่งชาติลงมติให้หน่วยจิตเวชเป็นแผนกจิตเวชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2516 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้มีแผนกจิตเวชศาสตร์  ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งประกาศเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ในวันที่  27  มิถุนายน  2516
ปี พ.ศ. 2516 เริ่มฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านทางจิตเวชศาสตร์ ตามโครงการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ผู้เชี่ยวชาญ ของแพทยสภา เปิดหลักสูตรสอนแพทย์หลังปริญญาเพื่อประกาศนียบัตรขั้นสูงทางคลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2530 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
ปี พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต (ภาคนอกเวลาราชการ)
ปี พ.ศ. 2544 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์
ปี พ.ศ. 2545 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาจิตเวชศาสตร์ และสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
ปี พ.ศ. 2549 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิตภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ
ปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ และประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวันรุ่น


2. ลักษณะโดยรวมของภาควิชา ปรัชญา /วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม 

ปรัชญา

จิตเวชจุฬาฯ วิชาการก้าวหน้า
มุ่งมั่นร่วมพัฒนา  ดูแลใจประชา
ด้วยคุณภาพ และคุณธรรม
   
วิสัยทัศน์
จิตเวชจุฬาฯ เป็นสถาบันทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต ชั้นนำของประเทศ
   
พันธกิจ
1.ผลิตบุคลากร ได้แก่ บัณฑิตแพทย์ มหาบัณฑิตสาขาสุขภาพจิต และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ ที่มีคุณภาพเป็นเลิศ
2.ผลิตองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถชี้นำสังคม
3.บริการทางการแพทย์และวิชาการ
4.พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
5.สนับสนุน ส่งเสริม  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยม   
MENTAL
M    =    Morality        คุณธรรม
E    =    Excellence    มีความเป็นเลิศ
N    =    Nurturing        ให้การดูแล เอาใจใส่
T    =    Teamwork    การทำงานเป็นทีม
A    =    Altruism        การทำประโยชน์ให้ส่วนรวม
L    =    Life long learning     เรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้านการวิจัย
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มีนโยบายและแผนงานเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อผลิตองค์ความรู้ใหม่ทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต  มีระบบการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือองค์ความรู้สู่สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านทางคณะฯ  หรือผ่านทางสมาคมจิตแพทย์  หรือวารสารอื่น ๆ  ปัจจุบันภาควิชามีหน่วยปฏิบัติการวิจัยระบาดวิทยาการทางจิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต เพื่อศึกษาโรคทางจิตเวชต่าง ๆ และสุขภาพจิตของประชากรในประเทศ

ด้านบริการวิชาการ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์มีแผนงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม คือ ให้บริการวิชาการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตแก่แพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการให้การปรึกษา การฝึกอบรม การจัดสัมมนา  การจัดประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาวิชาการทางจิตเวชศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  และเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ  ทั้งในระดับประเทศและสากล  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการที่ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ด้านบริการวิชาชีพ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  ให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชน  โดยให้บริการตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตทั้งแบบผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยใน และให้การสนับสนุนการรักษาของแพทย์สาขาอื่นกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการทางสุขภาพจิตร่วมด้วย  เช่น  การรับปรึกษา หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังมีบริการกลุ่มคนไข้โครงการโรงพยาบาลกลางวัน คลินิกผู้ป่วยสมองเสื่อม  คลินิกผู้ติดยาสารเสพติด  และคลินิกคลายเครียด

วัตถุประสงค์
ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขให้มีความรู้ทางด้าน จิตเวชศาสตร์  และสุขภาพจิต และพัฒนาวิชาการให้เป็นที่ยอมรับในวงการจิตเวชและสุขภาพจิต รวมทั้งแพทย์สาขาอื่น  และสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  เพื่อปฏิบัติงานด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ ผลิตองค์ความรู้เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อพัฒนาสังคมไทย 

3. คณาจารย์ประจำภาควิชา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิริลักษณ์    ศุภปีติพร        หัวหน้าภาควิชา
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงใจ        กสานติกุล
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทิกา        ทวิชาชาติ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุมาพร        ตรังคสมบัติ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอลิสา        วัชรสินธุ
รองศาสตราจารย์พวงสร้อย        วรกุล
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เดชา    ลลิตอนันต์พงศ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรณี    กาญจนถวัลย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรวิวรรณ    นิวาตพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชนะ    นิ่มนวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญ    ตั้งวงษ์ไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พีรพนธ์    ลือบุญธวัชชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัศมน    กัลยาศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมา    หรุ่มเรืองวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ)นายแพทย์ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร
อาจารย์นายแพทย์อรรถพล        สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
อาจารย์นายแพทย์ภุชงค์        เหล่ารุจิสวัสดิ์
อาจารย์แพทย์หญิงโสฬพัทธ์        เหมรัญช์โรจน์
อาจารย์แพทย์หญิงปริชวัน        จันทร์ศิริ
อาจารย์พิเศษ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงพยอม        อิงคตานุวัฒน์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงภิรมย์    สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิงสุวัทนา    อารีพรรค
อาจารย์นายแพทย์เอม        อินทกรณ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์อัมพล    สูอำพัน
อาจารย์นายแพทย์นิพัทธิ์        กาญจนธนาเลิศ4. ตารางการออก O.P.D. ฝ่ายจิตเวชศาสตร์   ณ  ตึก ภปร. ชั้น 12

วัน                อาจารย์

จันทร์      รศ.พญ.บุรณี    กาญจนถวัลย์
            ผศ.นพ.สุขเจริญ    ตั้งวงษ์ไชย
            อ.นพ.อรรถพล    สุคนธาภิรมย์
อังคาร     รศ.นพ.เดชา    ลลิตอนันต์พงศ์
            รศ.พญ.ศิริลักษณ์    ศุภปีติพร
            ผศ.นพ.พีรพนธ์    ลือบุญธวัชชัย
            อ.พญ.โสฬพัทธ์    เหมรัญช์โรจน์
พุธ        รศ.นพ.ไพจิตร    สุทธิวรรณ
           ผศ.พญ.รวิวรรณ    นิวาตพันธุ์
           อ.นพ.นิพัทธิ์    กาญจนธนาเลิศ
พฤหัสบดี ผศ.นพ.ชัยชนะ    นิ่มนวล
           ผศ.พญ.รัศมน    กัลยาศิริ
           ผศ.พญ.ชุติมา    หรุ่มเรืองวงษ์ 
           อ.นพ.ภุชงค์    เหล่ารุจิสวัสดิ์
ศุกร์      ศ.พญ.ดวงใจ    กสานติกุล
          ศ.พญ.นันทิกา    ทวิชาชาติ


5. คลินิกนอกเวลาราชการ
ตารางเวลาทำการ
วันจันทร์        เวลา 16.30 - 20.00 น.     ผศ.พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
วันอังคาร        เวลา 16.30 - 20.00 น.     ผศ.นพ. พีรพนธ์ ลือบุญธวัชชัย
วันพุธ        เวลา 16.30 - 20.00 น.     ผศ.นพ. สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย
วันพฤหัสบดี    เวลา 16.30 - 20.00 น.     รศ.นพ.เดชา ลลิตอนันต์พงศ์
วันศุกร์        เวลา 16.30 - 20.00 น.     ศ.พญ. นันทิกา ทวิชาชาติ
วันเสาร์        เวลา 08.30 -12.00 น.     ผศ.พญ. รัศมน กัลยาสิริ
สถานที่ : ตึก ภปร. ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์