รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ย้ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง (Production Server)

27/10/2553 02:30
บจ.เธิรด์ อายวิชชั่น จะดำเนินการย้ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการทดสอบ (Testing Server) ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง (Production Server) ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553 เวลา 10.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2553 เวลา 24.00 น. จึงมีผลทำให้ระบบระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถใช้งานได้