ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติไม่สนับสนุนการใช้งานร่วมกับ Internet Explorer 8 (IE8)
ย้ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับการใช้งานจริง (Production Server)
สามารถเพิ่มรูปภาพในเนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ได้
เปิดให้บริการระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553